top of page

NYHETER                                                                                                                       Kommentera artikel Skicka nyheter/pressrelease

 

 

Oskar Öholm, vd Mäklarsamfundet

Så blir det enklare och billigare att lösa lån i förtid

Nyligen avslutades remisstiden för utredningen ”En rättvis ränteskillnadsersättning som minskar hindren mot längre räntebindningstider”. Mäklarsamfundet välkomnar utredningen, men efterlyser flera kompletteringar för att förslaget ska uppfylla sitt syfte. Bland annat borde ingen avgift utgå vid försäljning eller större livshändelser samt vid engångsamorteringar. Ett takbelopp borde införas, och kraven på information till konsumenten behöver skärpas.

Ränteskillnadsersättning (RSE) utgår som en kompensation till långivaren när en låntagare löser ett bundet lån i förtid. Det kan också utgå om en låntagare vill göra en engångsamortering eller öka sin amorteringstakt. Med nuvarande beräkningsregel för RSE blir långivaren lätt överkompenserad. Höga straffavgifter för att lösa bundna lån kan dessutom antas minska en låntagares benägenhet att binda sina lån på längre löptider. En orättvist utformad RSE kan därmed öka räntekänsligheten hos det enskilda hushållet och i samhällsekonomin. RSE kan dessutom ses som en indirekt transaktionskostnad som minskar rörligheten.

- I sin nuvarande utformning kan ränteskillnadsersättning lätt överkompensera långivaren. Många av våra medlemmar berättar också att den för många hushåll är ett hinder för flytt. Det är bra att frågan har utretts och att reformer är på väg, men förslaget behöver utvecklas om det ens ska komma i närheten av att uppfylla sitt syfte, säger Oskar Öholm, vd Mäklarsamfundet.

Mäklarsamfundet välkomnar den genomförda utredningen men tillstyrker endast delvis utredningens förslag. Det krävs kompletteringar.

  • Ingen RSE bör utgå vid försäljning, dödsfall eller skilsmässa. Så är fallet i bland annat Tyskland och Frankrike.

  • Det bör också vara möjligt att engångsamortera en bestämd takandel av lånet utan att RSE utgår. I USA får låntagaren amortera 20% vid bundna lån utan att RSE utgår.

  • Långivarens ansvar för att tydligt och enkelt förklara de potentiella ekonomiska konsekvenserna bör utökas.

  • Det bör finnas ett tak för beloppet på RSE, som bolånetagaren får tydlig information om i samband med att lånet och dess bindningstider läggs upp.

  • För att öka rättvisheten i förslaget behöver symmetrin vad gäller ersättningen i den föreslagna beräkningsregeln utvecklas. Även låntagarna bör kunna kompenseras om ett bundet lån löses när det är fördelaktigt för långivaren.

Utredningen föreslår en ny schablonregel för beräkning av ränteskillnadsersättning. Istället för att RSE ska beräknas utifrån skillnaden mellan den bundna bolåneräntan och räntan på bostadsobligationer, föreslås att RSE ska baseras på skillnaden mellan den genomsnittliga marknadsräntan för swap-avtal vid tiden för räntebindningens början och vid tidpunkten för förtidsbetalningen. Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 januari 2025.

Här kan du ta del av Mäklarsamfundets remissvar.

Källa: Mäklarsamfundet

lösa lån.jpg
ata logo.jpg
ata logo 2.jpg

__ANNONSER______________________

AB Ängelholmshem kopiera.jpg
partillebo front.jpg
vöfab front.jpg
säffle.png
tranåsbostäder front.jpg
bollnäsbostäder.jpg
roslagsbostäder.jpg
munkbo front.jpg
kil front.jpg
torsås front.jpg
skövdebostäder front.jpg
bottom of page