NYHETER                                                                                                                                      Kommentera artikel  |  Skicka nyheter/pressrelease

kriterium.jpg

Nytt kriterium för nybyggda hus minskar klimatpåverkan vid drift

Den energi som byggnader använder för uppvärmning och drift utgör stora delar av deras klimatpåverkan. Upphandlingsmyndigheten publicerar nu ett kriterium som kommer att sänka klimatpåverkan och minska energianvändningen i nybyggda hus. Det är viktigt för driftsekonomin och minskar även Sveriges och EU:s sårbarhet i fråga om importerade energikällor.

Genom att arbeta strategiskt med inköpen och ställa krav på exempelvis minskad energianvändning i upphandlingarna kan det offentliga bidra till att minska klimat- och miljöpåverkan.

Det nya kriteriet riktar sig främst till offentliga fastighetsägare och byggherrar som upphandlar konsulter för tidiga skeden, för projekteringsuppdrag eller totalentreprenad. Kommunala bostadsbolag, kommuner, regioner och statliga myndigheter men också privata beställare och byggherrar kan använda sig av dessa.  

 Kriteriet är ett krav för minskad energianvändning när en byggnad används och driftas.


– Begränsning sätts dels på den mängd värme som byggnaden använder, dels på den totala mängd energi som används för fastighetens drift. Det är ett funktionskrav med långtgående teknikneutralitet och fokuserar på rätt saker för att göra skillnad, säger Jens Johansson, hållbarhetsspecialist på Upphandlingsmyndigheten.

Kriterium för både energibesparing och klimatpåverkan

 

Boverkets byggregler är tvingande och utgör en lägsta accepterad nivå, medan det nya kriteriet, sm är frivilligt att använda, går längre i ambitionsnivå och riktar in sig på energibesparing och klimatpåverkan.


– Vi ökar nu träffsäkerheten för att hålla nere behovet av värme och energi för drift. Byggnadens verkliga värmeanvändning och totala energianvändning, inklusive bidrag från så kallad gratis energi, är annars ganska dolda poster för beställaren. Det nya kriteriet synliggör dessa delar vilket leder till en energieffektivare byggnad. Vi har också skärpt ambitionsnivåerna och anger i kilowattimmar hur lite värme och total energi som byggnaden får använda. Värden för värme och total driftenergi finns på bas-, avancerad och spjutspetsnivå, säger Jens Johansson.

Genom att använda vårt kriterium underlättas också beräkningar av hur byggnadens drift påverkar klimatet. Lagstadgade klimatdeklarationer för byggnader omfattar inte klimatpåverkan för uppvärmning och drift. Det nya värme- och energikriteriet underlättar utvecklingen framöver när det gäller att kunna beräkna en byggnads klimatpåverkan i driftsfasen.  

Kriteriet finns anpassat för olika typer av byggnader så som flerbostadshus, skolor, kontor med flera. Användaren får i det nya stödet också hjälp med hur kriteriet kan verifieras, följas upp och redovisas. Dessutom är det även synkroniserat med exempelvis Upphandlingsmyndighetens kriterier på ett bra inomhusklimat och andra energirelaterade kriterier. Både Energimyndigheten och Boverket med fler har deltagit i processen.  

Källa: Upphandlingsmyndigheten

ata logo.jpg
ata logo 2.jpg

__ANNONSER_______________________

AB Ängelholmshem kopiera.jpg
kungälv front.jpg
boab front.jpg
säffle.png
bärkehus.jpg
bollnäsbostäder.jpg
roslagsbostäder.jpg
bostäder i borås front.jpg
sjöbohem.jpg
hammaröbostäder front.jpg
skövdebostäder front.jpg