top of page

NYHETER                                                                                                                      Kommentera artikel Skicka nyheter/pressrelease

__ANNONSER______________________

 

 

Ny rapport föreslår styrmedel för minskat undervattensbuller

Undervattensbuller i haven är ett växande miljöproblem. Ökad sjöfart och farledsarbeten påverkar djurlivet och miljön negativt. Trots det saknas effektiva åtgärder för att minska bullret. En ny rapport från IVL och Sjöfartsverket presenterar förslag på hur undervattensbuller kan hanteras på nationell nivå.

Miljöpåverkan av undervattensbuller från fartyg har fått ökad uppmärksamhet de senaste åren. Forskare har visat att fartygsbuller orsakar flyktreaktioner hos djur och leder till att ett stort antal arter får svårt att kommunicera och undvika rovdjur. Men fortfarande är tröskelvärden för när olika effekter uppstår i stort sett okända.

– Man vet en del om hur fartygs undervattensbuller skapas och sprids, men alldeles för lite om hur det påverkar miljön. Det mest överraskande för oss var ändå hur lite som är känt om hur man kan dämpa bullret med olika tekniska och operativa åtgärder. Det har helt enkelt inte funnits några ekonomiska eller regelmässiga drivkrafter för att ta fram sådana åtgärder, säger Torbjörn Johansson, projektledare på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Buller klassas av FN och EU som en förorening och går att jämställa med till exempel luftföroreningar. Trots det finns det idag ingen reglering på hur mycket varje enskilt fartyg får bullra. FN:s internationella sjöfartsorgan IMO håller för närvarande på att uppdatera sina frivilliga riktlinjer om fartygsbuller under vatten. Parallellt inför EU lagstiftning om tillåtna nivåer av undervattensbuller från fartyg i miljön, som förväntas träda i kraft i medlemsländerna inom några år.

Sjöfartsverket och IVL har tillsammans tagit fram de frågeställningar som projektet arbetat med. Visionen har varit att Sverige ska bli det första landet som inför incitament och åtgärder för att minska undervattensbuller. I rapporten beskrivs sex olika sätt att utforma ekonomiska incitament för att minska fartygs undervattensbuller. En möjlighet som man tittat på är att ta med undervattensbuller i miljömärkningen Clean Shipping Index för att kunna belöna fartyg som är tystare med lägre hamn- och farledsavgifter.

– Det är möjligt att belöna hastighetssänkningar eller tekniska åtgärder för bullerdämpning, men det är inte utrett hur effektivt det skulle vara. Fartygsdesign för tyst drift är etablerad för militär- och forskningsfartyg, men inte för handelsfartyg. Samtidigt finns osäkerheter i hur koldioxidutsläppen påverkas av bullerreducerande åtgärder.

I projektet undersöktes också om farleder kan designas så att spridning av fartygs undervattensbuller minskar. Mätningar utfördes på flera platser men visade inte på någon tydlig effekt av farledsdesignen.

– ­Vi har lärt oss oerhört mycket om undervattensbuller från sjöfarten under projektet. Både från IVL och genom kontakt med olika intressenter under arbetets gång. Även om inte mätningarna visade oss i någon tydlig riktning denna gång kommer vi fortsätta vara uppmärksamma på om vi kan bidra till minskat undervattensbuller från sjöfarten, säger Hulda Winnes, miljöstrateg på Sjöfartsverket.

Rapporten sammanfattar det senaste inom fartygs undervattensbuller, inklusive dess egenskaper och källor, metoder för bullermätning och bullerreduktion, samt bullrets miljöpåverkan.

– Det finns mycket att göra för att minska fartygs undervattensbuller, och flera utmaningar och kunskapsluckor kvarstår. Men till skillnad från andra föroreningar minskar halterna i miljön och miljöpåverkan omedelbart när utsläppen minskar. Så när begränsningar har implementerats kommer vi omedelbart att se förbättringar i miljöstatusen i våra hav, säger Torbjörn Johansson.

Källa: Svenska Miljöinstitutet

ny rapport.jpg
ata logo.jpg
ata logo 2.jpg
scania front.jpg
volvo front.jpg
autoliv front.jpg
svealandstrafiken front.jpg
tåg i bergslagen front.jpg
nrc front.jpg
sj front.jpg
hedinbil.jpg
norwegian.jpg
bottom of page