top of page

NYHETER                                                                                                                      Kommentera artikel  |  Skicka nyheter/pressrelease

__ANNONSER______________________

malmö.jpg

Dansbanan, Malmöfestivalen 2022

Malmö växer enligt ny prognos

Malmö stad gör varje år en befolkningsprognos som sträcker sig tio år framåt och som uppskattar hur stor befolkningen förväntas att bli i olika åldersgrupper. Att förstå dessa trender är avgörande för att planera och möta stadens framtida behov och utmaningar.

Malmöborna blir fler och äldre

Under 2024 förväntas Malmö växa med 4 000 invånare och 2034 förväntas Malmös befolkning ha ökat med ungefär 34 000 personer jämfört med 2023. Det betyder att Malmö kan ha 396 000 invånare år 2034.

Årets prognos visar på en lägre befolkningstillväxt än tidigare prognoser. Detta beror på ett minskat förväntat barnafödande, minskad inflyttning samt en något högre utflyttning.

Under prognosperioden förväntas gruppen 80 år och äldre vara den snabbast växande gruppen samtidigt som antalet Malmöbor i förskole- och grundskoleålder förväntas minska. Gruppen i arbetsför ålder förväntas under prognosperioden öka.

Samtidigt förväntas flyktingar från Ukraina dra upp tillväxten då de förväntas folkbokföras 2024.

– Prognosen visar framförallt att det blir färre små barn, men också fler äldre
Malmöbor. Det betyder att behoven av förskoleplatser kommer att minska på sikt,
samtidigt som att behovet av vård- och omsorg kan öka. Med hjälp av prognosen
kan Malmö stad planera och anpassa sin verksamhet efter Malmöbornas behov
så att vi använder våra resurser där de behövs som mest, säger Karl McShane,
utredare på stadskontoret.

Så förändras befolkningen

Färre små barn

Låga födelsetal (1,49 för Malmö 2023) förväntas vända i slutet av 2020-talet. Det betyder att antalet barn i åldrarna 0–5 år förväntas minska fram till 2028 för att sedan öka igen.

Färre 6-15-åringar

Antalet grundskolebarn (6-15 år) förväntas sjunka. Detta beror på att de årskullar som fyller 16 år, och därmed trillar ur gruppen, är större än de årskullar som fyller 6 år. Gruppen förväntas sjunka med 3 000 personer fram tills 2034, en minskning på sju procent.

16–19-åringarna blir fler

Antalet 16–19-åringar förväntas öka kraftigt de närmsta åren. Fram tills 2027 är detta den snabbaste växande gruppen. Efter 2027 planar tillväxten ut för att i slutet av prognosperioden börja sjunka. Totalt förväntas antalet Malmöbor i gymnasieåldern öka med 2 200 personer fram till 2030. Detta motsvarar en ökning med 15 procent.

Fler i arbetsför ålder

Gruppen 20-64 år är den i särklass största gruppen sett till antal personer. Gruppen förväntas öka stadig takt under prognosperioden. Fram till 2033 förväntas gruppen i åldrarna 20–64 år växa med drygt 24 000 personer, en ökning med 11 procent.

Fler yngre äldre

I början av prognosperioden förväntas gruppen 65-79 år öka relativt långsamt för att öka mer i slutet av prognosperioden. Totalt förväntas Malmös befolkning i detta åldersspann växa med knappt 6 000 personer, eller 15 procent, fram till 2034.

80+arna ökar mest

Antalet Malmöbor som är 80 år eller äldre förväntas öka kraftigt under 2024–2034. Den genomsnittliga livslängden förväntas öka under perioden och en stor grupp, fyrtiotalisterna hinner fylla 80 år under prognosperioden.

Vid slutet av prognosperioden väntas det finnas 4 900 fler Malmöbor som är 80 år eller äldre än det fanns år 2023. Detta motsvarar en ökning på 33 procent.

Här växer Malmö

I nya bostadsområden som Hyllievång och Västra hamnen förväntas extra många nya och omflyttande Malmöbor mötas i en härlig mix. Andra exempel på områden som förväntas växa är Bunkeflostrand, Segevång och Elinelund.

Malmöborna blev 4800 fler 2023

Malmös befolkning ökade mer än förväntat med nästan 4 800 personer under 2023. Det innebär att Malmö vid årets slut hade 362 133 invånare. Bara Göteborg växte med fler personer än Malmö och Stockholm blev trea.

ata logo.jpg
ata logo 2.jpg
huddingestal.gif
santasalo.gif
jehander.jpg
sbs.jpg
hyrex.gif
eldon.gif
gentekniknamnden2.jpg
noxor.jpg
autolivfront.jpg
structor.jpg
kornetsakustik.jpg
incert.jpg
outlander.jpg
hedinbil.jpg
kylservice.jpg
norwegian.jpg
st erik försäkring.jpg
byggelit.jpg
bottom of page