top of page

NYHETER                                                                                                                    Kommentera artikel  |  Skicka nyheter/pressrelease

Sämre lönsamhet trots ökad försäljning hos konsultbolagen

En färsk branschrapport från Oxceed visar att svenska konsultbolag kämpar med minskande rörelsemarginaler och pressad lönsamhet, även om deras omsättning ökar. Att lönsamheten minskar kan förklaras av ökade kostnader pressar ner marginalerna – trots positiva siffror i intäktsboken.

– Branschrapporten bygger på data från 746 konsultföretag som i snitt har ökat sin omsättning med 11 procent. Samtidigt har rörelsemarginalen i dessa företag minskat från sex procent till knappt fyra procent mellan 2022 och 2023. En sådan utveckling kan till exempel innebära att konsultföretagen ställs inför utmaningen att behöva balansera kostnadskontroll med riktade investeringar för att stärka sin konkurrenskraft, menar Elif Schmidt, vd på Oxceed.

Oxceeds branschrapport är en del av en större jämförelse eller benchmarkingrapport där utvecklingen av några av landets största branschers följs över tid. Konsultbranschen är inte ensam om att uppleva ökad omsättning utan att det får en positiv påverkan på marginalerna. Enligt rapporten upplever flera andra sektorer också att lönsamheten stagnerar eller försämras, trots att försäljningen ökar. Kostnadsökningarna ser olika ut i olika branscher och för konsultbranschen är det lönekostnaderna som ökar mest.

– Det som är unikt med Oxceeds branschrapport är att den bygger på realtidsdata från anslutna företag som aggregeras. På så sätt ger det en mer uppdaterad bild av utvecklingen än den som framgår först när årsredovisningarna lämnats in, förklarar Carl Frostgård, produktchef på Oxceed.

I höstas släpptes Konsultkollen från Cinode som visade att över hälften av konsultbolagen i Sverige hade en tillväxt på 16 procent under 2022. Det är en stark tillväxtökning från året dessförinnan, men redan då kunde Cinodes undersökning visa att tillväxten såg ut att kunna mattas av bland de svenska konsultbolagen 2023. Oxceeds fördjupade branschrapport ger med andra ord indikationer i liknande riktning och visar därtill att tillväxttakten hos konsultföretagen inte kompenserar för de ökade kostnaderna. I Oxceeds jämförelse sjunker vinstmarginalerna från sex procent 2022 till nästan fyra procent 2023.

– Under inflationstider krävs högre tillväxt för att bibehålla lönsamheten. Företagen ställs därmed inför valet att antingen höja priserna eller hitta sätt att öka marknadsandelar för att behålla marginaler. Ett annat alternativ är att minska på investeringar, vilket kan stärka lönsamheten kortvarigt men riskerar framtida tillväxt, förklarar Carl Frostgård.

Fakta om Oxceeds branschrapport:

  • Oxceeds rapport över utvecklingen i konsultbranschen är en del av en större branschjämförelse där utvecklingen i några av landets största branscher analyseras.

  • Med hjälp av anonymiserade realtidsdata tar Oxceed tempen på fem olika branschers utveckling. För konsultbranschens del har 746 företags utveckling under 2023 jämförts med året innan.

  • Branschrapporten kan laddas ner på denna länk.

Branschrapporten visar följande:

  • Konsultbolagen ökade sin omsättning med elva procent.

  • Rörelsemarginalen minskade från sex till knappt fyra procent.

  • Bruttovinstmarginal i förhållande till nettoomsättning har legat stilla i konsultbranschen mellan de båda åren.

  • Personalkostnaderna har ökat mer än omsättningen och således har lönsamheten gått ner något.

  • Eget kapital i förhållande till nettoomsättning minskar med 13 procent.

Källa: Oxceed

ata logo.jpg
ata logo 2.jpg

__ANNONSER______________________

huddingestal.gif
santasalo.gif
jehander.jpg
sbs.jpg
hyrex.gif
eldon.gif
gentekniknamnden2.jpg
noxor.jpg
autolivfront.jpg
kornetsakustik.jpg
incert.jpg
outlander.jpg
hedinbil.jpg
kylservice.jpg
norwegian.jpg
structor.jpg
byggelit.jpg
st erik försäkring.jpg
bottom of page