top of page

NYHETER                                                                                                                       Kommentera artikel Skicka nyheter/pressrelease

__ANNONSER______________________

 

 

Industrin lyfter Sverige

Svensk industri, nu senast Norrlands gruvor, kräver en betydligt mer handlingskraftig transportpolitik. Drygt en femtedel av godstransporterna i Sverige går på järnväg. För många industriföretag finns inga andra alternativ än tåg eftersom mängden gods, vikten, avståndet eller den mottagande kunden kräver järnvägstransport. De perspektiv som gruvindustrin lyfter in i debatten är långsiktiga. Både när det gäller de historiska misstag som lett till dagens situation och industrins förutsättningar för framtida investeringar. Sverige behöver ett pålitligt och transporteffektivt system som klarar tunga transporter.

I debattartikeln tar gruvindustrin upp den eftersatta infrastrukturen som ett hinder för handel och industrietableringar. För ett land som Sverige är ett väl fungerande transportsystem ett villkor för konkurrenskraft. Gruvbranschen vill medverka till konstruktiva lösningar, liksom Tågföretagen, och vi utgår från att ansvariga ministrar faktiskt inser det allvarliga läget.

En kommande rapport från Omtag Svensk Järnväg tillför ytterligare kunskap om bristerna i järnvägssystemet och de hinder detta innebär för industrin. Samtal med 20 stora industriföretag, som till bransch och lokalisering är representativa för industrisektorn, visar att många företag påverkas av störningar, stopp eller kapacitetsbrist i järnvägssystemet på ett sätt som antingen direkt hotar investeringar och expansion eller leder till stora kostnader och långsiktiga hot mot framtiden för produktionen, lyssna exempelvis på Stora Ensos Sverigechef Per Lyrvall.

Därtill påverkas industriföretag av kostnader på grund av trafikstörningar, exempelvis i form av extra lagerhållning, eller hinder att rekrytera rätt kompetens. Kompletterande intervjuer har gjorts med företrädare för speditörer.

 

Dessa samtal bekräftar den bild som industriföretagen ger och att utmaningarna att öka gods på järnväg med intermodala lösningar, det vill säga en kombination av transport på väg, och järnväg, begränsas av brister i infrastrukturen. Det finns därmed även en betydande underliggande potential som skulle kunna realiseras vid ett åtgärdande av kända brister.

De samlade samhällsekonomiska effekterna av bristerna i järnvägssystemet kan bli betydligt större än vad siffrorna visar, eftersom transportproblemen kommer att slå mot kommande investeringar och fossilfri omställning. Sverige har i dagsläget en konkurrensfördel genom en konkurrenskraftig och klimatsmart industrisektor. Den tillväxtpotential som detta ger oss, riskerar att inte kunna förverkligas till följd av bristerna i transportsystemet.

Källa: Tågföretagen

industrin.png
ata logo.jpg
ata logo 2.jpg
astrazeneca.jpg
hansa biopharma.jpg
geji.jpg
modio.jpg
alfa laval.jpg
cementa.jpg
skanska front.jpg
scania front.jpg
volvo front.jpg
bottom of page