top of page

NYHETER                                                                                                                      Kommentera artikel  |  Skicka nyheter/pressrelease

 

Chefers arbetsmiljö riskerar att glömmas bort 

Chefer är ansvariga för att se till att medarbetarna har en bra arbetsmiljö, men deras egen arbetsmiljö riskerar att glömmas bort. Arbetsmiljöverkets inspektionsinsats av arbetsmiljön för första linjens chefer i privat sektor visar att det faktiskt finns flera brister.

– Första linjens chefer, alltså de chefer som är närmaste chef för majoriteten av medarbetarna på en arbetsplats, är en yrkesgrupp med stora krav både ovanifrån och underifrån, vilket kan leda till stress och en ohållbar arbetsmiljö, säger Ida Ljungberg, HR- och arbetsrättsexpert på Simployer.

Från Arbetsmiljöverkets rapport framkommer det att en alltför hög arbetsbelastning, förtroendearbetstid och höga krav på att prestera i ett snabbt föränderligt arbetsliv är några av de arbetsmiljörisker som kan orsaka ohälsa för chefer.

– Tyvärr tror jag att många chefer, medvetet eller omedvetet, anser att det ligger i chefens roll att ha hög arbetsbelastning, långa arbetsdagar, vara ständigt nåbar och ha lite återhämtning. Men vem kommer på sikt orka eller vilja vara chef med de förutsättningarna? , säger Ljungberg.

Alarmerande siffror

Arbetsmiljöverket genomförde 1100 inspektioner och fann brister på hela 65 procent av arbetsplatserna.

– Att ca 700 av de inspekterade arbetsplatserna har brister i arbetet med chefers arbetsmiljö, eller kanske inget sådant arbete alls, är anmärkningsvärt och tyder på att det saknas kunskap hos chefers chefer eller ledning, säger Ljungberg.

Simployers expert menar att de som har ansvar för chefers arbetsmiljö behöver bli bättre på att ta sitt ansvar.

– Även chefer har rätt till en bra arbetsmiljö. Det är en förutsättning för att själv kunna vara en bra chef och kunna skapa en bra arbetsmiljö för andra. Det kräver ett systematiskt arbete, främst vad gäller den organisatoriska och sociala arbetsmiljön, säger hon.

Vad kan göras för att förbättra chefernas arbetsmiljö?

– Mitt främsta tips är att tydliggöra vem som har ansvaret för chefers arbetsmiljö och se till att de ansvariga har den kunskap som krävs för det arbetet. Därefter gäller att de ansvariga undersöker hur chefers arbetsmiljö faktiskt ser ut och vidtar åtgärder som behövs för att förbättra arbetsmiljön. Ofta är det på organisatorisk nivå - inte på individuell nivå - som problemen finns och det är därför på den nivån åtgärder behöver vidtas, säger Ljungberg.

Expertens tips för att förbättra era chefers arbetsmiljö

 • Se till att chefers arbetsmiljö blir en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet; undersök, riskbedöm, åtgärda och följ upp, exempelvis kring: 

  • Balans mellan krav och resurser 

  • Vilka arbetsuppgifter som ska utföras och på vilket sätt de ska utföras 

  • Arbetstidens förläggning  

  • Rutiner kring kränkande särbehandling

 • Säkra rutiner för det systematiska arbetsmiljöarbetet 

  • Uppgiftsfördelning av arbetsmiljöuppgifter 

  • Kunskaper för medarbetarna (i detta fall för cheferna) om risker i arbetet  

  • Undersökning och riskbedömning av arbetsmiljön 

  • Introduktion av nya medarbetare/chefer 

 • Se till att de som är chefer över första linjens chefer vet att de är ansvariga för arbetsmiljön för sina underställda chefer och arbetar med detta 

Om inspektionsinsatsen från Arbetsmiljöverket

Inspektionsinsatsen från Arbetsmiljöverket för att undersöka arbetsmiljön för första linjens chefer, pågick under perioden juni 2022 till december 2023.

Nästan 1100 inspektioner genomfördes och i 65 % av fallen (ca 700) ställde Arbetsmiljöverket krav på att åtgärda brister i arbetsmiljön för chefer. I flera fall var det brister i hur chefers arbetsmiljörisker undersökts, riskbedömts och åtgärdats, alltså att chefers arbetsmiljö inte inkluderas i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Främst handlade det om den organisatoriska och sociala arbetsmiljön kring arbetsbelastning, arbetstidens förläggning och kränkande särbehandling.  

Arbetsmiljöverkets slutsatser

 • Chefers arbetsmiljöfrågor hanteras utanför det systematiska arbetsmiljöarbetet, exempelvis utifrån enskilda avstämningsmöten, vilket riskerar att frågor kopplat till chefers arbetsmiljö enbart hanteras på individnivå och aldrig lyfts upp på den organisatoriska nivån

 • Det saknas skyddsombud som företräder chefer, men även chefer kan behöva skyddsombud som agerar för deras arbetsmiljö 

 • Den person som ansvarar för första linjens chefers arbetsmiljö har inte alltid fått detta ansvar tydligt fördelat till sig, eller saknar vetskap om vad som ingår i hens arbetsmiljöuppgifter och därmed uteblir arbetet med arbetsmiljön för första linjens chefer 

 • Chefers arbetsmiljö behöver inkluderas i det systematiska arbetsmiljöarbetet, utan en bra arbetsmiljö för chefen är det svårt för denne att skapa en bra arbetsmiljö för sina medarbetare 

Källa: Simployer

ata logo.jpg
ata logo 2.jpg

__ANNONSER______________________

huddingestal.gif
santasalo.gif
jehander.jpg
sbs.jpg
hyrex.gif
eldon.gif
gentekniknamnden2.jpg
noxor.jpg
autolivfront.jpg
structor.jpg
incert.jpg
kornetsakustik.jpg
outlander.jpg
hedinbil.jpg
kylservice.jpg
norwegian.jpg
byggelit.jpg
st erik försäkring.jpg
bottom of page