NYHETER                                                                                                                      Kommentera artikel  |  Skicka nyheter/pressrelease

__ANNONSER_______________________

 

Bygga balkong i bostadsrättsförening – så går det till

I många lägenhetshus finns en stor efterfrågan på att bygga balkonger. En balkong innebär inte bara nya ytor för de boende, utan höjer också värdet på bostäderna. Men hur går processen egentligen till – från intresse till färdiga balkonger? Fastighetsägarna Services jurister reder ut frågan.

Utred intresse och förutsättningar för balkonger

Det första föreningen bör göra är att utreda intresset för att bygga balkonger. Ibland bildar intresserade medlemmar i föreningen en balkonggrupp som utreder frågan.

Om det finns ett intresse kan styrelsen kalla till en föreningsstämma där styrelsen får i uppdrag att utreda förutsättningarna för balkongbyggnation. Ett sådant beslut fattas med enkel majoritet. För att ta reda på om det är möjligt att bygga balkonger på fastigheten måste ni

  • anlita en tekniker som kan reda ut fastighetens tekniska förutsättningar

  • utreda möjligheten att få bygglov – enklast är att kontakta kommunen för att få mer information.

Om det finns en balkonggrupp kan den utreda ovanstående, utan att beslut först behöver ha tagits på föreningsstämma.

Redan i det här stadiet bör ni komma överens om vem som ska stå för kostnaden som det innebär att anlita tekniker, ta fram bygglovshandlingar och ansöka om bygglov. Normalt brukar de byggande medlemmarna stå för lika delar av sådana gemensamma kostnader.

Fatta beslut på föreningsstämman

Finns det förutsättningar för att bygga balkonger är det dags att ta ett slutgiltigt beslut på föreningsstämman. Om en berörd bostadsrättshavare inte ger sitt godkännande måste två tredjedelar av de röstande på stämman rösta för balkongbygget, och det beslutet måste även godkännas av Hyresnämnden. I det här fallet är man berörd om ens lägenhet påverkas negativt av balkongbygget, till exempel genom att lägenheten får ett minskat ljusinsläpp.

Det är föreningen som ska ansöka till Hyresnämnden om att få stämmobeslutet godkänt, och Hyresnämndens beslut kan överklagas till hovrätten.

För att berörda medlemmars godkännanden ska vara giltiga behöver underlaget som beskriver balkongerna vara tydligt och i enlighet med det slutliga förslaget på utförande. Bygglovsbeslutet kan vara ett sådant underlag, och därför är det vanligt att man ansöker om bygglov innan man fattar beslut på föreningsstämman.

Upprätta balkongavtal för att finansiera projektet

Det är viktigt att föreningen ingår ett balkongavtal med de bostadsrättshavare som ska ha balkong. I balkongavtalet regleras bland annat hur den boende ska betala sin del av byggandet. I nästan alla fall regleras det i balkongavtalet att respektive bostadsrättshavare står för kostnaden för sin balkong.

Upprätta bygglovsansökan

Om ni inte hade bygglov redan före föreningsstämman, är nästa steg att upprätta en bygglovsansökan. Många föreningar väljer att kontakta en balkongentreprenör som kan förmedla kontakt med arkitekter och andra konsulter som kan ta fram tekniska handlingar som behövs för att upprätta en bygglovsansökan.

Kostnaden för att ta fram bygglovshandlingar bekostas i många föreningar av bostadsrättshavarna som bygger balkong. Samma sak gäller den administrativa avgiften hos kommunen.

Anlita entreprenör, kontrollansvarig och besiktningsföretag

När bygglovet är på plats och giltigt stämmobeslut föreligger måste ni anlita en entreprenör som kan utföra jobbet. Ni beställer balkongarbetet genom att teckna ett entreprenadkontrakt med entreprenören. Ni måste också anlita en kontrollansvarig och ett besiktningsföretag. Vi rekommenderar att ni i föreningen är byggherre och beställare genom hela balkongentreprenaden.

Besluta hur underhållet av balkongerna ska finansieras

När balkongerna är färdigbygga blir de föreningens ansvar, även om de i praktiken bara används av bostadsrättshavarna. För att finansiera framtida underhållskostnader finns olika lösningar. Det normala är att de bostadsrättshavare som fått balkong betalar en högre avgift till föreningen. Den avgiften kan läggas som ett balkongtillägg på årsavgiften. Föreningen kan också starta en balkongfond.

För att ta ut en balkongavgift eller starta en balkongfond måste det vara reglerat i stadgarna att det finns rätt att ta ut sådana ersättningar. Det innebär att föreningsstämman kan behöva besluta om att ändra stadgarna. Då kan det också vara aktuellt att ta in regler i stadgarna om renhållning och snöskottning av balkongerna. Föreningen kan även besluta om ordningsregler för balkongerna.

Källa: Fastighetsägarna Service

AB Ängelholmshem kopiera.jpg
kungälv front.jpg
boab front.jpg
säffle.png
bärkehus.jpg
bollnäsbostäder.jpg
roslagsbostäder.jpg
bostäder i borås front.jpg
sjöbohem.jpg
hammaröbostäder front.jpg
skövdebostäder front.jpg
ata logo.jpg
ata logo 2.jpg